Tillbaka

Mål och uppdrag

I koncernens affärsplan anges sex målområden som utgår från det uppdrag som har delats ut från Göteborgs Stad i ett ägardirektiv. Framtiden Byggutveckling berörs främst av målområdena Nyproduktion, Utvecklingsområden, Attraktiv arbetsgivare och God ekonomi & effektiv verksamhet. För fokusområdena Nyproduktion och Utvecklingsområden finns framtagna strategier med vägval och inriktningar som beskriver det viktigaste för att nå målen.

Inom fokusområdet Nyproduktion finns det stora förväntningar på att vi bland annat ska:

– skapa bostäder med hög arkitektonisk kvalitet

– hålla en hög byggtakt med 2 300 färdigställda bostäder per år från 2025

– bidra till en blandad stad och bygga med lägre hyror än snittet på jämförbara projekt

För att kunna erbjuda lägre hyror och marknadsmässig avkastning behöver vi fortsatt arbeta med att hålla produktionskostnaderna nere. Jämsides med hög byggtakt ska vi också halvera vår klimatpåverkan i vår nyproduktion till 2025 och trappa ner ytterligare till 2030 så att vi når 90%.

husfasader byggkran byggställningar